Sekundėlę...

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 m.

Prioritetinės gimnazijos veiklos kryptys:

  1. Kiekvieno mokinio pažanga.
  2. Įsivertinimu ir duomenų analize grįsta gimnazijos veikla.
  3. IKT panaudojimas kuriant patrauklią edukacinę aplinką.

 
METŲ VEIKLOS PLANAS YRA PARENGTAS ATSIŽVELGIANT Į GIMNAZIJOS PLANE 2019-2020  METAMS IŠKELTUS PRIORITETUS.
METŲ VEIKLOS PLANAS NEATSPINDI VISŲ MOKINIŲ TARYBOS ĮGYVENDINAMŲ VEIKLŲ
 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

STRATEGINIS UŽDAVINYS PRIEMONĖS VEIKLA LAIKAS ATSAKINGAS
1 TIKSLAS. GRĮSTI GIMNAZIJOS KULTŪRĄ GARBĖS IR SĄŽININGUMO PRINCIPAIS
1.1. Ugdyti garbingą, sąžiningą, sąmoningą asmenybę Mokinių skatinimo sistemos sukūrimas Dalyvauti rengiant Garbės kodeksą Visus metus Gustė Bajarkevičiūtė,

Viktorija Kuzabavičiūtė

Organizuoti mokiniams apskritojo stalo diskusijas Gegužės mėn.,
Rugsėjo mėn.
Kotryna Vaicekauskaitė,
SARK nariai
Organizuoti aktyviausių seniūnų rinkimus ir apdovanojimus Birželio mėn. Kotryna Vaicekauskaitė,
SARK nariai
Organizuoti aktyviausių mokinių patiriminį naktinį žygį Birželio mėn. Sandra Gaučiūtė,
MT nariai
Susitikimų-diskusijų su iškiliomis visuomenės, kultūros, mokslo asmenybėmis organizavimas Organizuoti I-IV g. klasių mokinių susitikimą su Žilvinu Mažeikiu Balandžio mėn. Sandra Gaučiūtė
Organizuoti I-IV g. mokinių susitikimą su organizacija „Gyvoji biblioteka“ Spalio mėn. Rasa Jokimčiūtė
1.2. Taikyti šiuolaikinės vadybos principus organizuojant ugdomąjį procesą Dalijimosi gerąja patirtimi gimnazijos, šalies tarptautiniame lygmenyje skatinimas Dalyvauti Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje Visus metus Rasa Jokimčiūtė
1.3. Kurti ir puoselėti gimnazijos tradicijas Tėvų švietimo ir informavimo sistemos sukūrimas Parengti ir įgyvendinti apklausą apie neformaliojo švietimo užsiėmimų poreikį. Birželio mėn. Kotryna Vaicekauskaitė,
Sandra Gaučiūtė
1.4. Kryptingai bendradarbiauti su šalies, užsienio ugdymo ir kitomis institucijomis Daugiakalbystės idėjos plėtojimas Prisidėti organizuojant  nacionalinį frankofoniškų teatrų festivalį „Pirmoji uždanga“ Balandžio mėn. MT nariai
Gimnazijos bendruomenės dalyvavimas tarptautiniuose ir šalies edukaciniuose projektuose Organizuoti pilietiškumo ugdymo konferenciją  „Aš-Lietuvos dalis“ Sausio mėn. Sandra Gaučiūtė,
Rūta Cyrolytė,
Rasa Jokimčiūtė
 
Organizuoti pilietinę akciją-pamoką „Laisvės laužai“ Sausio mėn. Sandra Gaučiūtė,
Giedrė Druskienė,
MT nariai
 
Organizuoti Vasario 16-ąjai skirtą istorinės tematikos renginį „Partizanų šūvių aidais“
 
Vasario mėn. Sandra Gaučiūtė,
Giedrė Druskienė,
Mantvydas Randis,
MT nariai
Organizuoti pilietinę-socialinę akciją „Pasipuošk Lietuva“ Kovo mėn. Ilona Murašovienė, Jolita Grabliauskaitė,
Sandra Gaučiūtė
MT nariai
 
3      TIKSLAS. PLĖTOTI BENDRADARBIAVIMĄ SU LSMU
3.1. Ugdyti gimnazijos bendruomenės biosocialines vertybes Bendrų renginių organizavimas sveikos gyvensenos, vertybinių nuostatų, holistinio požiūrio į sveikatą temomis Pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su LSMU SA ir LIMSA Vasario mėn. Arūnas Bučnys,
Sandra Gaučiūtė,
Rasa Jokimčiūtė
3.3. Ugdyti sveikos gyvensenos nuostatas bendruomenėje Plėtoti Sveikatą stiprinančio universiteto ir Sveikatą stiprinančios gimnazijos koncepciją Prisidėti organizuojant „Sveikatos ugdymo diena 2019“ Vasario mėn. Sandra Gaučiūtė,
Juneta Zelmikienė,
Jurgita Čepelionienė

 
 

Seredžiaus g. 4, 205 kab.

Kaunas

mokiniutaryba@lsmugimnazija.lt

+37067323464

© Greetings From ChooseWeb