Sekundėlę...

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS  VEIKLOS NUOSTATOS
 
Nuostatose naudojamos sąvokos:
LSMUG, Gimnazija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija.
LSMUG MT, MT – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos Mokinių Taryba.
LSMUG MT Komitetai – LSMUG Mokinių Tarybos organai.
Komiteto koordinatorius, koordinatorius – už tam tikrą komitetą atsakingas asmuo, komiteto vadovas.
MT Viceprezidentas, Viceprezidentas – Prezidentą pavaduojantis asmuo, kuris kuruoja MT veiklą, kai Prezidentas negali atlikti savo funkcijų.
MT Prezidentas, Prezidentas – Visuotinių rinkimų metu išrinktas MT Vadovas, kuris kuruoja MT veiklą.
MT Valdyba, Valdyba – aukščiausias MT Prezidento ir narių veiklos kontrolės organas.
MT veiklos dalyviai – MT nariai, MT Viceprezidentas, MT Prezidentas, MT Valdyba.
MT susirinkimas – MT narių atstovų ir MT Prezidento organizuojamas (dažniausiai savaitinis) susirinkimas.
Gimnazijos Taryba, Mokyklos Taryba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos taryba.
Veiklos planas – Dokumentas nurodantis MT veiklas, renginius, posėdžius ateinantiems metams.
 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos (toliau LSMUG) Mokinių Tarybos (toliau MT) tikslas yra atstovauti gimnazijos mokinius, ginti jų teises bei teisėtus interesus.
1.2. LSMUG MT veiklos nuostatos apibrėžia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos Mokinių Tarybos darbo tvarką.
1.3 Narystės teisė:
1.3.1 Savivaldos nariais gali būti visi LSMUG 6 – 8 klasių ir I – IV g. klasių mokiniai;
1.3.2 LSMUG MT susirinkimuose bei veikloje gali dalyvauti ir mokiniai, kurie neturi narių teisių ir pareigų, veiklos aprašo nustatyta tvarka, savanoriško darbo pagrindais.
1.4 Naujų narių priėmimo tvarka:
1.4.1 Mokiniai, norintys tapti savivaldos nariais, turi:
1.4.1.1. Dalyvauti motyvaciniame pokalbyje, kurio datą skelbia MT susirinkimas.
1.4.2. Sprendimas dėl narystės turi būti priimtas ne vėliau kaip po 2 dienų įvykus motyvaciniam pokalbiui.
1.4.3. Priimtas mokinys visas MT narystės teises ir pareigas įgyja nuo savanoriškos darbo sutarties su LSMUG Direktoriumi ir Prezidentu pasirašymo.
1.4.4. Prezidentas savivaldos narius registruoja MT narių sąraše, kuris kasmet atnaujinamas ir skelbiamas viešai, Gimnazijos bei MT tinklalapiuose.
 

  1. MT NARIAI

 
2.1. MT ir jos nariai veikia vadovaudamasi gimnazijos vidiniais dokumentais, gimnazijos veiklos planu, nuostatomis, savanoriško darbo sutartimis, vidinėmis MT taisyklėmis.
2.2. MT nariai, įstodami į savivaldą pasirašo savanoriško darbo atlikimo sutartis, kurias patvirtina LSMUG Direktorius.
2.3. Prezidentas ir/arba komiteto koordinatorius nustato savanoriško darbo atlikimo sutarties formą pagal moksleivio aktyvumą MT veikloje.
2.4. Prezidentas pasilieka sau teisę keisti sutarties formą savo nuožiūra ir/arba MT nario prašymu.
2.5. Formos:
2.5.1. Prezidentui/Komitetų koordinatoriams 8 val. per savaitę arba 32 val. per mėnesį;
2.5.2. MT nariams 4 val. per savaitę arba 16 val. per mėnesį.
2.6. MT narys privalo vadovautis gimnazijos Direktoriaus ir nario pasirašytos savanoriško darbo atlikimo sutartyje nurodytomis veiklos gairėmis, sąžiningai ir atsakingai dirbti pagal MT darbo nuostatuose numatytus tikslus bei gimnazijos ir MT metinius bei mėnesinius veiklos planus.
2.7. MT narys privalo:
2.7.1. Laikytis MT veiklos nuostatų, vidinių taisyklių, mokinio elgesio taisyklių;
2.7.2. Atstovauti LSMUG mokinius, ginti jų teises bei teisėtus interesus;
2.7.3. Dalyvauti MT, savivaldos organų, į kuriuos yra išrinktas ar deleguotas, veikloje;
2.7.4. Sąžiningai vykdyti pareigas, kurios jiems tenka kaip MT nariams.
2.8. Narys gali būti pašalintas Prezidento:
2.8.1. Už MT narių nutarimų nevykdymą;
2.8.2. Už mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą.
2.9. Inicijuoti MT nario savanoriško darbo sutarties nutraukimą gali (pašalinti narį iš savivaldos):
2.9.1. LSMUG Direktorius;
2.9.2. MT Prezidentas;
2.9.3. MT Valdyba.
2.10. Pašalinimą inicijavus MT Valdybai ir/arba Prezidentui vyksta balsavimas, kurio metu narys yra šalinamas paprastąja balsų dauguma.
2.11. Apie nario savanoriško darbo sutarties nutraukimą MT Prezidentas turi pranešti LSMUG Direktoriui.
 

  1. MT KOMITETAI

 
3.1. MT sudaro:
3.1.1. Socialinių – akademinių reikalų komitetas (SARK);
3.1.2. Kultūros ir laisvalaikio komitetas (KILK);
3.1.3. Ryšių su visuomene komitetas (RSV).
3.2. Komitetą sudaro MT komiteto koodinatorius bei komiteto nariai.
3.3. Kandidatus į MT komitetų koordinatorius teikia Prezidentas.
3.4. Komitetų koordinatoriais tampa kandidatai, surinkę ne mažiau kaip pusę visų MT susirinkime dalyvaujančių narių balsų (50% + 1).
3.5. Koordinatoriai – komitetų vadovai, kartą per mėnesį raštu teikia veiklos ataskaitas Prezidentui.
3.6. Koordinatorių posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per mėnesį (išskyrus atostogų laikotarpius).
3.7. Už tinkamą koordinatorių darbo sąlygų sudarymą bei techninį aprūpinimą atsakingas Prezidentas.
3.8. Koordinatorių įgaliojimai nutrūksta:
3.8.1. Pasibaigus Prezidento kadencijai;
3.8.2. Prezidentui pareiškus nepasitikėjimą koordinatoriais;
3.8.3. MT nariams pareiškus nepasitikėjimą koordinatoriumi ir priėmus sprendimą jį atstatydinti;
3.8.4. Atsistatydinus;
3.8.5. Netekus LSMUG mokinio statuso;
3.8.6. Mirus.
 

  1. VICEPREZIDENTAS

 
4.1. Tvirtinamas MT posėdyje Prezidento teikimu.
4.2. Vykdo Prezidento funkcijas, kai Prezidentas laikinai išvykęs ar dėl kitų priežasčių pats negali dalyvauti veiklose, susirinkimuose.
4.3. Viceprezidentui negalint vykdyti Prezidento funkcijų, jos MT sprendimu perduodamos kitam Mokinių Tarybos nariui.
4.4. Kartu su Prezidentu koordinuoja MT komitetų darbą.
4.5. Pagal Prezidento įgaliojimą vykdo kitas funkcijas.
4.6. Mokinių tarybos Viceprezidento įgaliojimai nutrūksta:
4.6.1. Prezidentui, MT pareiškus nepasitikėjimą ir atlikus atstatydinimo procedūrą;
4.6.2. Atsistatydinus;
4.6.3. Pasibaigus kadencijai;
4.6.4. Netekus LSMUG mokinio statuso;
4.6.5. Mirus.
 

  1. PREZIDENTAS

 
5.1. Prezidentas yra LSMUG MT vadovas, atsakingas už MT veiklos koordinavimą ir priežiūrą.
5.2. Prezidento rinkimai:
5.2.1. Prezidentas yra renkamas kasmetinių rinkimų metu;
5.2.2. Kandidatuoti gali tik I-III g. klasių mokiniai;
5.2.3. Kandidatų į Prezidentus skaičius neribojamas;
5.2.4. Prezidento kadencijos trukmė – vieneri metai;
5.2.5. Prezidentas renkamas paprastąja balsų dauguma skaičiuojant MT narių balsus;
5.2.6. Registracija į Prezidento postą turi būti paskelbta likus dviem savaitėms iki balsavimo;
5.2.7. Kandidatas į Prezidento postą turi pateikti ryšių su visuomene komiteto koordinatoriui el. pašto adresu mokiniutaryba@lsmugimnazija.lt šiuos dokumentus bei informaciją:
5.2.7.1. Prašymą įregistruoti kandidatu į MT prezidento postą;
5.2.7.2. Gyvenimo aprašymą (CV);
5.2.7.3 Motyvacinį laišką;
5.2.7.4 Rekomendacinį laišką.
5.3 Jeigu LSMUG teisės aktai ar kiti dokumentai nenurodo kitaip, Prezidentas be atskiro įgaliojimo atstovauja gimnazijos mokinių interesus:
5.3.1. Administraciniame lygmenyje;
5.3.2. Miesto organizacijose;
5.3.3. Nacionalinėse organizacijose.
5.4. LSMUG MT Prezidentas koordinuodamas ir organizuodamas MT veiklą:
5.4.1. Organizuoja naujų narių priėmimą;
5.4.2. Organizuoja MT veiklos dalyvių mokymus;
5.4.3. Organizuoja MT Prezidento rinkiminius debatus ir rinkimus;
5.4.4. Atsiskaito MT Valdybai;
5.4.5. Skiria MT komitetų koordinatorius, kuriuos tvirtina MT nariai;
5.4.6. Turi lemiamą balso teisę balsams pasiskirsčius po lygiai;
5.4.7. Turi teisę reikalauti veiklos ataskaitų iš koordinatorių ir MT veiklos dalyvių;
5.4.8. Prezidentas pagal pareigas patenka į Gimnazijos Tarybą MT nustatyta tvarka, jei MT narių susirinkimas nenumato kitaip.
5.5. Savo kompetencijos ribose teikia nutarimus MT, Mokyklos Tarybai ir administracijai bei  vykdo mokinių ir MT priimtus sprendimus.
5.6. Organizuoja ir pirmininkauja MT susirinkimams.
5.7. Patvirtina MT nario atsistatydinimo prašymą.
5.8. Pasiūlo tvirtinti Viceprezidento kandidatūrą iš MT narių.
5.9. Prižiūri MT koordinatorių ir komitetų veiklą, kartą per kadenciją pateikia veiklos ataskaitą mokiniams. Pareikalavus mokinių daugumai ar MT nariams veiklos ataskaitos pateikiamos dažniau.
5.10. Teikia ataskaitas MT apie dalyvavimą Mokyklos Tarybos susirinkimuose.
5.11. Mokinių tarybos Prezidento įgaliojimai nutrūksta:
5.11.1. Gimnazijos mokiniams, administracijai, MT pareiškus nepasitikėjimą ir atlikus atstatydinimo procedūrą. Pareiškus nepasitikėjimą Prezidentu iki neeilinių rinkimų Prezidento pareigas eina MT įgaliotas asmuo. Neeiliniai rinkimai turi įvykti per 1 mėnesį;
5.11.2. Atsistatydinus;
5.11.3. Pasibaigus kadencijai;
5.11.4. Netekus LSMUG mokinio statuso;
5.11.5. Mirus.
 

  1. MT VALDYBA

 
6.1. Valdyba susideda iš 3 – 5 MT narių. Jie išrenkami pirmojo susirinkimo Prezidento kadencijos metu paprastąja balsų dauguma slaptu balsavimu.
6.2. Valdyba yra renkama vienerių metų kadencijai, jei pirmojo susirinkimo metu nenusprendžiama kitaip.
6.3. Valdybos pirmąjį susirinkimą šaukia Prezidentas.
6.4. Pirmojo susirinkimo metu yra renkamas Valdybos pirmininkas.
6.5. Valdyba gali nušalinti Valdybos pirmininką paprastąja balsų dauguma.
6.6. Valdybos nariu ir pirmininku negali būti Prezidentas.
6.7. Nutarimai yra protokoluojami ir priimami paprastąja balsų dauguma.
6.8. Valdybos susirinkimai turi vykti ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba pagal poreikį bendru nutarimu.
6.9. Valdybos funkcijos:
6.9.1. Prižiūri Prezidento veiklą;
6.9.2. Tvirtina arba atmeta Prezidento ataskaitas;
6.9.3. Tvirtina MT veiklos planus;
6.9.4. Sprendžia skundus tarp MT narių ir Prezidento;
6.9.5. Inicijuoja nepasitikėjimą Prezidentu. Pareiškus nepasitikėjimą, Valdyba per savaitę privalo paskelbti naujus visuotinius Prezidento rinkimus.
6.10. Už tinkamą Valdybos darbo sąlygų sudarymą bei techninį aprūpinimą atsakingas Prezidentas.
 

  1.     MT ATSTOVAI GIMNAZIJOS TARYBOJE

 
7.1. Mokinių atstovus į Gimnazijos Tarybą deleguoja MT susirinkimas.
7.2. Gimnazijos mokiniams Mokyklos Taryboje atstovauja 2, paprastąja balsų dauguma išrinkti, MT nariai ir Prezidentas.
7.3. Kadencijos trukmė – treji metai.
7.4. Kandidatams į Mokyklos Tarybos narius keliami šie reikalavimai:
7.4.1. Nepriekaištinga reputacija;
7.4.2. Geras mokymasis;
7.4.3. Mokymasis ne žemesnėje nei I g. klasėje.
7.5. Kandidatas iki nurodytos datos,  MT  paskirtam asmeniui, pateikia šiuos dokumentus:
7.5.1. Prašymą įregistruoti kandidatu į Gimnazijos Tarybos nario postą (kreipiamasi į Prezidentą);
7.5.2. Motyvacinį laišką;
7.5.3. Rekomendaciją.
7.6. MT nariai, kandidatai į Gimnazijos Tarybos narius, turi  prisistatyti antrojo posėdžio metu.
7.7. MT atstovai, kandidatai į Mokyklos Tarybos narius, yra tvirtinami paprastąja balsų dauguma slaptu balsavimu, MT trečiojo susirinkimo metu.
7.8. MT atstovo Gimnazijos Taryboje įgaliojimai nutrūksta:
7.8.1. Pasibaigus jo kadencijai;
7.8.2. Atsistatydinus;
7.8.3. MT Prezidentui, nariams, Gimnazijos Tarybos nariams pareiškus nepasitikėjimą ir atšaukus atstovą iš Mokyklos Tarybos;
7.8.4. Netekus MT nario statuso;
7.8.5. Netekus LSMU gimnazijos mokinio statuso;
7.8.6. Mirus.
 

  1. REORGANIZAVIMAS

 
8.1. Savivalda gali būti reorganizuota MT susirinkimo metu, paprastąja balsu dauguma.
8.2. Reorganizuojant savivaldą būtinas buvusios veiklos ir struktūros įvertinimas, kurio išvadas raštu iki paskelbto susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti savivaldos reorganizavimą, turi pateikti komitetų koordinatoriai ir MT prezidentas.
8.3. Reorganizuotos savivaldos teisių ir pareigų perėmėjai yra po pertvarkymo veikiantys struktūriniai MT vienetai, nebent susirinkimas nusprendžia kitaip. Teisių ir pareigų perėmimo tvarką bei terminus nustato susirinkimas, kuriame buvo numatyta svarstyti savivaldos reorganizavimą.
8.4. Reorganizuota savivalda pristatoma administracijai bei gimnazijos bendruomenei.

Seredžiaus g. 4, 205 kab.

Kaunas

mokiniutaryba@lsmugimnazija.lt

+37067323464

© Greetings From ChooseWeb